Giá treo điện thoại từ tính gắn khe ổ CD, iTap CD Slot - hướng dẫn

 

Video hướng dẫn lắp đặt và sử dụng giá treo từ tính gắn khe ổ CD

 

Được đăng vào

Viết bình luận